KARAKEÇİLİ İLÇESİNDE DOKUNAN KİLİMLERİN GELENEKSEL MOTİF ÖZELLİKLERİ

ÖZET
Kırıkkale ili, Karakeçili İlçesi’nde kilim dokumacılığı, dokumacıların kendi ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla uzun süredir yapılmaktadır. Kilimler, ilçe halkı tarafından profesyonel bir şekilde pazarlanmamaktadır. Fakat sipariş üzerine dokuma yapan aileler bulunmaktadır. Günümüzde Karakeçili İlçesi’ nde kilim dokumacılığı eski önemini kaybetmiştir. Bununla birlikte halen yöreye özgü bir el sanatı olarak sürdürülmektedir. Karakeçili İlçesi’ nde kilim dokumaları, ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamakta, bazen de gelir elde etmelerini sağlayarak, ev ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Araştırmada Kırıkkale ili, Karakeçili İlçesi’ nde dokunan kilimlerin eski motif özellikleri ile günümüz kilimlerinin motif özelliklerinin incelenerek ve karşılaştırılmasının yapılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında Karakeçili Belediyesi ve evlerden temin edilen 1930–1950 tarihli kilim motifleri ile Halk eğitim merkezinin 2012-2013 yılında dokuttuğu yeni kilim motiflerinin özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Motif, Karakeçili ilçesi, kilim

ABSTRACT
Rug weavers have made rug weaving in for a long time in Karakeçili District, belongs to Kırıkkale province, in order to meet their own needs. Native people of the district have marketed rugs in a professional manner. There are also families weaving rugs on the order. Today, rug weaving in Karakeçili district has lost its importance. However, it is still in progress as a craft indigenous to the region. Families in Karakeçili district are weaving rugs to meet their own needs and generate income to contribute to the household economy. The purpose of this study is to examine and compare contemporary woven rugs with old motif ones. Content of the study comprises old rugs’ motif provided from houses in Karakeçili district woven during the 1930-1950 dates and contemporary rugs provided from Public Education Centerwoven during the 2012-2013 dates.

Keyword: Pattern, Karakeçili township, rug

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *