BEYPAZARI’NDA KİLİM DOKUMACILIĞI VE BİTKİSEL BOYACILIK

Doç. Dr. H. Sinem ŞANLI, Esra BIYIKLI, Ümran KAYA

ÖZET
Dokuma en eski el sanatlarımızdan biridir. Örtünme, giyinme, soğuktan korunma gibi ihtiyaçlar
doğrultusunda kumaş dokumacılığı doğmuştur. Daha sonra Anadolu’da farklı teknik, motif ve kompozisyonlar
geliştirilerek Türk dokumalarının bugünkü zenginliği ortaya çıkmıştır. Türk dokuma tekniklerinin en yaygın
olanlarından biri kilim dokumalardır. Araştırmada; Beypazarı Halk Eğitim Merkezi’nde dokunan kilimler ve yün
kilim ipliklerinin boyanmasında kullanılan bitkiler incelenmiştir. Beypazarı’nda yöreye ait isimlerle adlandırılan
Çitimel, Başaklı, Kurtağzı, Beypazarı, Avşar ve Ejderha desenli yolluk kilimler dokunmaktadır. Bunlardan en
fazla kullanılanı “Çitimel” diye adlandırılan yolluk kilimdir. Kilimlerde kullanılan ipliklerin boyanmasında;
palamut tozu, sarı çalı, pinar otu, ceviz kabuğu, boyalık otu ve indigo kullanılmaktadır.

1.Giriş
İnsanlık tarihinin en eski sanatlarından biri, kuşkusuz dokuma sanatıdır. Kumaş
dokumacılığı insanların soğuktan korunma, mevsimine göre giyinme, örtünme ve süslenme
ihtiyacı sonucu doğmuştur (Gürsu, 1988:17).
Anadolu’da bulunan en erken tarihli dokuma yaygı örneği; M.Ö. 2300 yıllarına
tarihlenen ve kraliçenin örtüsü olarak tanımlanan kilimdir. Çanakkale Truva yakınlarında
bulunan bu yaygının ele geçen resimlerinden geometrik desenlerle oluşturulmuş bir yapıya
sahip olduğu ve yaygıda açık yeşil, kahverengi, kırmızı renklerin hakim olduğu
anlaşılmaktadır (Deniz, 2000:49).
Türk kilimleri; atkı yüzlü ve tersi ile yüzü aynı olan dokumalardır. Atkı ipliğinin aynı
zamanda desen ipliği olarak kullanılması, motif zemin ilişkisinde olağanüstü düzenlemesonucu birbirini tamamlayan desenlerin meydana gelmesi ile eşsiz bir naif sanat olgusunu
ifade eder (Soysaldı, 2009:4). Türk kilimleri, Orta ve Batı Anadolu bölgesindeki kilim
dokumaların düz ve ilikli dokuma tekniği ile “zili ve cicim” tabir edilen atlamalı dokumalar
olduğu; Doğu ve Güneydoğu bölgesinde ise “sumak” tabir edilen Kafkasya kökenli kilim
dokuma türünün görüldüğü, ilikli kilim, ayrı motif ipliği ile ilikleri kapatma ve konturla
çevreleme teknikleri izlemektedir (Acar 1975; Akpınarlı 1997).
Halk arasında, dokuma tekniğine bakılmaksızın, adı geçen bu dokumaların hepsine
birden kilim denir. Kilim kelimesi Farsçadan geldiği söylense de Türkçe bir kelimedir.
Farsçaya, bütün Slav dillerine, Ukrayna ve Güney Rusya dillerine Türkçeden geçmiştir
(Deniz, 2000:11).
Kirkitli düz dokumalar Anadolu’nun hemen hemen her bölgesinde dokunmuş ve
dokunmaktadır. Kompozisyonları, düzenlemeleri veya kullanım amaçları ne olursa olsun,
kilim motifleri hep birbirlerine benzerler. Motif karakterlerindeki bu temel benzerliklere
karşın, aynı coğrafyalarda farklı insanlar tarafından dokunmuş kilimler; renklerinin ve
malzemelerinin çeşitliliği, motiflerin kompozisyonundaki zenginlikleri bakımından
farklılıklar gösterirler (Çubuk, 2006).
Beypazarı Ankara’nın 100 km batısında, eski Ankara-İstanbul yolu üzerinde
bulunmaktadır. Beypazarı ilçesine ilkçağda Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans daha sonra da
Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nin egemen oldukları görülmektedir. Beypazarı, Roma
döneminde, İstanbul’u Ankara ve Bağdat’a bağlayan önemli büyük tarihi geçit yollarıüzerinde bulunmaktadır. İlk adı Lagania’dır. Bilge Umar ‘ın Türkiye’deki “Tarihsel Adları”
adlı kitabında Lagania’ nın anlatımı yapılmış ve “Kaya Doruğu Ülkesi” anlamına geldiği
sonucuna varılmıştır. M.S. 6.yy’ a kadar adı Lagania olan Beypazarı’nın adı bu tarihten sonra
değişmiştir. M.S. 491-518 yılları arasında hüküm süren Doğu Roma (Bizans) imparatoru
Anastasios’un o dönemlerde piskoposluk merkezi olan Lagania’yı ziyaretine atfen şehrin
adı, “Lagania-Anastasiopolis” (ANASTASİOS kenti) olarak değişmiştir
(http://uygulamaoteli.ankara.edu.tr). Anadolu’ya Türk akıncıların gelmesiyle Beypazarı’na da
ilk olarak Ramazanoğulları, Eşrefoğulları ve Dulkadiroğullarının yerleştikleri bildirilmektedir.Aşiret olarak ise Beypazarı yöresine ilk yerleşenler; Çobanoğlu aşireti, Güdük (Güdüklü),
Nallı (Nallu) ve Narlı (Narlü) aşiretleridir. Bölgede önce Danişmentlilerin (1100 yılları), daha
sonra 1127’de Anadolu Selçuklu nüfuzuna girmesiyle Selçukluların hakimiyeti başlar
(http://www.beypazarliyiz.com/bilgiarsivi).
Beypazarı 1863 yılından itibaren de Ankara Sancağına bağlı bir ilçe haline getirilmiştir.
Günümüzde şehir nüfusu; 47.018 kişi, köy nüfusu 10.684 olan ilçede görülmeye değer çok
sayıda doğal turizm varlığı yer almaktadır (https://www.ankara.gov.tr) .
Bu araştırmanın amacı, Ankara İli Beypazarı ilçesinde kilim dokumacılığı ve bitkisel
boyacılık yapılan yerleri incelemek ve bu konuda araştırma yapacaklara kaynak oluşturmaktır.
Kilim dokumanın geleneksel özelliklerini yansıtan özgün örneklerini Beypazarı bölgesinde
inceleyerek derlemek, tanıtmak, el sanatlarının zenginliği üzerine dikkat çekmek ve Beypazarı
kilim dokuma sanatının değerini devam ettirebilmek açısından önemlidir. Araştırmada
betimsel araştırma modeli uygulanmıştır. Araştırmanın örnekleminde; Beypazarı Halk Eğitim
Merkezinde kilim dokuyan kursiyerlerin yapmış oldukları kilimler ve boyanmış yün kilim
iplikleri yer almaktadır.
2. Materyal ve Metod
Beypazarı Halk Eğitim Merkezinde bulunan “Kilim Dokuma Atölyesi”nde kilim
dokumacılığı yapan kursiyerlerin yaptıkları kilimler ve “Doğal Boyama Atölyesi”nde kilim
ipliklerinin boyanmasında kullanılan bitkiler ve boyanmış iplikler incelenmiştir. Araştırma,
2014 yılının Mayıs ayında Ankara Beypazarı’nda gerçekleşmiştir. Beypazarı yöresinde
dokunan kilimlerde kullanılan araçlar; tezgâh, kirkit, mekik ve makastır. Kilimlerde kullanılan
gereçler ise; yün ve pamuk ipliğidir.3. Beypazarı Kilim Dokumacılığı
Beypazarı’nda “Kilim Dokuma Atölyesi” nde dokunmuş 7 tane kilim incelenmiştir.
Atölyede bulunan yolluk kilimler ilikli düğüm tekniği ile dokunmaktadır. Çizelge 1’de
incelenen kilimlerin kullanım amacı, eni-boyu, saçak boyu ve desen isimleri yer almaktadır.Çizelge 1. Kilim Dokuma Atölyesinde Bulunan Kilimlerin Özellikleri
Kilim No Kilim Cinsi En-Boy (cm) Saçak Boyu (cm) Desen İsimleri
1 Yolluk kilim 92-189 12 Çitimel
2 Yolluk kilim 99-211 12 Başaklı
3 Yolluk kilim 95-195 12 Kurtağzı
4 Yolluk kilim 142-238 12 Çitimel
5 Yolluk kilim 94-187 12 Beypazarı
6 Yolluk kilim 82-173 12 Avşar
7 Yolluk kilim 103-210 12 Ejderha

Kilimlerin fotoğrafları incelendiğinde; saçak boylarının (12 cm.) aynı, enlerinin 82-142
cm., boylarının ise 173-238 cm. arasında değiştiği görülmektedir. Kullanılan desenler
içerisinde en çok “Çitimel” isimli desen dokunmaktadır

Beypazari Kilimleri

4. Beypazarı Bitkisel Boyacılığı
İnsanlar çok eski dönemlerden itibaren estetik gereksinimler için doğal boyarmaddeleri
kullanmaya başlamış ve XIX yy.ın ikinci yarısına kadar kullanmaya devam etmişlerdir. Doğal
boyarmaddeler; bitkisel ve hayvansal kökenlidir. Bitkisel kökenliler, çeşitli boya bitkilerinin
köklerinden, saplarından, yapraklarından, meyve ve çiçeklerinden elde edilmektedir (Böhmer
ve Enez: ty).
Bitkilerdeki aktif boyarmaddenin azlığı, yetiştiği bölgelere ve bitkinin farklı aksamına
göre değişiklik göstermesi, boyama tekniğinin zahmetli ve zaman alıcı olması, elde edilen
renklerin pastel ve donuk renkleri vermesi, bazı dış etkilere karşı haslık derecelerinin düşük
olması, sadece yün, ipek, pamuk gibi doğal lifleri boyayabilmesi bu bitkilere ve onların boya
materyali olarak kullanılmasına olan talebi giderek azaltmıştır. Son yıllarda bütün zorluk ve dezavantajlarına rağmen bitkisel boyalarla halı ve kilim ipliği boyama yeniden gündeme
gelmiştir (Kayabaşı vd. 2011:5). Doğal boyarmaddelerin avantajlı yönü insan sağlığına karşı
bir zarar oluşturmaması ve çevre kirliği yaratmamasıdır.
Bazı sentetik boyarmaddelerin toksik ve kanserojen özellikleri ve çevre kirliliğine neden
olmalarının farkına varılmasıyla, doğal boyarmaddelerin kullanımları yeniden gündeme
getirilmiştir. Günümüzde doğal boyarmaddelerin kullanımını desteklemek adına birçok doğal
boya projeleri başlamış ve sayıları gün geçtikçe artmaktadır (Karadağ, 2007).

Kilim dokuma atölyesinde dokunan kilimlerin ipleri, “Doğal Boyama” atölyesinde
boyanmaktadır. Kilim dokumada kullanılan bitkiler ve bu bitkilerden elde edilen renkler şu
şekildedir. Palamut tozu; siyah, sarı çalı; hardal, pinar otu; sarı ve tonları, ceviz kabuğu; yeşil
ve tonları, boyalık otu (kökboya); kırmızı, indigo; lacivert ve tonları elde edilmektedir.
Bitkilerden ceviz kabuğu, sarı çalı, pinar otu ve boyalık otu (kökboya) Beypazarı’nda
yetişmekte ve yaz aylarında toplanmaktadır. Palamut ve indigo Uşak’tan temin edilmektedir.
Mordan olarak krom, boncuk şap, reçine ve krem tartar kullanılarak ön mordanlama
yöntemiyle boyama yapılmaktadır. Mordanlar içinde en çok reçine kullanılmaktadır. Ön
mordanlama işleminde, küçük kazanın içine 1 çile yün için 1 avuç (yaklaşık 40-45 gr.)
mordan konulup su içerisinde çözdürülmektedir. Sonra kazanın içine yünler konarak
kaynatılmaktadır. Kaynama işlemi başlayınca kazanın altı kapatılarak kaynama işlemi
bitirilmekte ve böylece yünler mordanlanmaktadır. Ekstrakt hazırlamada; 10 kilogram iplik
boyanacak ise 1 kilogram bitki kullanılmaktadır. Koyu renk elde etmek istendiğinde ise; 10
kilogram iplik için 5 kilogram bitki kullanılmaktadır. Bitkiler kaynatma kazanına atıldıktan
sonra 2 -3 saat kaynatılmakta sonrasında ise bitkiler süzülüp mordanlanmış ipler eklenip yün
iplerin rengi değişene kadar kaynatılmaktadır. Kaynayan ipler çıkarılıp rengine bakılıp istenen
renk elde edildiğinde kaynatma işlemine son verilmektedir. Boyanmış yünler yıkandıktan
sonra atölyede bulunan askılara asılıp kurutulmaktadır (Bknz. fotoğraf no:16). Fotoğraf 8-13
arası boyamada kullanılan bitkileri, fotoğraf 14 boyasız yün kilim ipliklerini fotoğraf 15 ve 16
ise boyanmış yün kilim ipliklerini göstermektedir.

5. Sonuç
Yazılı kaynaklardan elde edilen bilgiler, Beypazarı ilçesinde kilim dokumacılığı yapan
bireylerle yapılan karşılıklı görüşmeler ile uygulanan anket ve bilgi formlarından elde edilen
verilerle şu sonuçlara ulaşılmıştır: Beypazarı’nda dokunmakta olan yolluk kilimleri, ıstar adı
verilen tezgâhlarda ilikli düğüm tekniği ile dokunmaktadır. Kilimlerin enleri 82-142 cm.,
boyları 173-238 cm. arasında değişmektedir. Kilimlerin saçak boyu standart olarak 12 cm.dir.
Yöreye ait isimlerle adlandırılan Çitimel, Başaklı, Kurtağzı, Beypazarı, Avşar ve Ejderha
isimli desenlerde kilimler dokunmaktadır. Bunlardan en fazla kullanılanı “Çitimel” desenli
yolluk kilimdir. Kilim atölyelerinde dokunan kilimlerin atkı iplikleri, “Doğal Boyama”
atölyesinde boyanmaktadır. Boyamada kullanılan renkler, Beypazarı’nın yöresel bitkilerinden
(ceviz kabuğu, sarı çalı, pinar otu ve boyalık otu) ve Uşak’tan satın alınan bitkiler (palamut ve
indigo) ile elde edilmektedir.

KAYNAKÇA
Acar, Belkıs. Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar. İstanbul, 1975.
Akpınarlı, Feriha. “Eşme Kilimleri ve Van Kilimlerinin Genel Özellikleri”, 2. Uluslararası
Eşme Kilim Festivali. Ankara: Turizm Geliştirme Vakfı Yayını, 1997.
Böhmer, Harald ve Enez, Nevin. Türkiye’deki Geleneksel Doğal Boyarmaddeler Traditional
Natural Dyes in Turkey: 15, ty.
Çubuk, N. “Denizli’de Çal Yöresi Kilimleri”, 1. El Sanatları Kongresi. Denizli, 2006.
Deniz, Bekir. Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları. Ankara: Atatürk Kültür
Merkezi Yayınları, 2000.
Gürsu, Nevber. Türk Dokumacılık Sanatı. İstanbul: Redhouse Yayınevi, 1988.
Karadağ, Recep. Doğal Boyamacılık. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007.
Kayabaşı, Nuran ve diğer. Türk El Sanatları. Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim
Yayınları, Yayın No:90. 258s., 2011.
Soysaldı, Aysen. Düz Dokuma Teknikleri ve Teknik Desen Çizimleri. Ankara: Atatürk Kültür
Merkezi Yayınları, 2009.
(http://www.beypazarliyiz.com/bilgiarsivi)
(http://uygulamaoteli.ankara.edu.tr)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *